retro

TRIESIM LECION

Li creation

In li bible sta scrit, que Deo ha creat li munde.

Pro to il es nominat li creator del munde.

Li creation durat six dies.

Noi ne have creatori qualitás, solmen Deo es vermen creativ.

Quo il ha creat? Nos e omni altri creaturas.

Un brilliant carriera

Mi fratre have un amíco, un ingeniero, qui ha fat un brilliant carriera. Ja quam yun student su aspirationes evocat attention. Pos obligatori teoretic studies in un technical institute e practic preparatori labores in un micri fabrica, in quel il laborat quam reparator de electric motores e transformatores, il recivet un transitori occupation quam supervisor del machines in un grand industrial interprension. Mersí a su intensiv labor e su extraordinari organisatori talentes il avansat gradualmen, de position a postition, e nu il es executiv director de un association de industries in li sam branche.

Su precessores esset in opposition a innovationes, ma quam successor de ti conservativ administratores il devet interprender mult reformationes e un total reorganisation del administration. Li production e vendition del productes e fabricates crescet enorm in comparation a to, quo illi esset ante il. Il ha prendet parte in mult negociationes con extran states, e li resultat ha esset plu e plu extensiv, comercial transactiones de exportation e concessiones in exotic landes.

Diffamatori lingues dí, que il es un poc imperatori, ma to es exageration. Quande il ha decidet un affere, il es firm in su decision, ne tolera contradition e intervention, e pro to il have success in su interprensiones. Tal qualificationes es anc absolut necessi e decisiv por un mann in su position.

Il es inventor de mult patentat apparates, queles es ancor in su exclusiv possession. Quam possessor de grand capitales, il ha fat mult donationes in favor a cultural institutiones, e pro to il have li reputation de un grand donator e favorisator del scienties e artes.

Li eterni problemas

It existe témpores, quande li filosofic speculation sembla haltar in total o partial resignation ante li grand problemas del vive, quande ne solmen definitiv ma anc provisori responses al eterni questiones sembla van. It concentra se a examination e inregistration de ti resultates, queles li exploratores e laboratores del special scienties presenta. It es periodes, quande li homan pensa fa quasi un sort de guerre de position contra li eterni problemas, un guerre de position, quel postula mult devot perlaboration de detal'es e penetrativ analyse.

Ma it existe anc témpores, quande li pensa abandona su timid, defensiv position, marcha adavan e fa un general atacca. It es tal témpores, pri queles Hegel ha dit, que „li universal spíritu fa un choc adavan.“ Con egal justification on posse nominar les témpores de productiv erras. Tal periodes secue successiv un pos altri, in rytmic fluctuation quam sómmites e valleys de undes.

Pos li potent flut del Renascentie, quel in fin manifestat se in li grand systemas, secuet li rationalism del encyclopedistes e lor imitatores. Ti rationalism havet su culmination e su coronation, ma anc su contra evolution in Kant, li titan del filosofie. Pos il secuet li romantica, con nov gigantic constructiones de systemas.

E denove, pos li romantica, li filosofie devet retirar a su positiones. Li positivism detronat li filosofie in favor al special scienties. Li materalism devenit li successor de ti sublím, genuin idealistic spíritu, quel, malgré omni fantastic misprenses, esset li directiv factor del romantica. Li special scienties fa nov e nov decovritiones, ma nor spiritual horizont deveni plu strett.

E nu, esque li signes de nor propri témpore ne da nos indicationes pri un nov era de filosofic speculation, un nov romantica e idealism, támen con plu critic reflection quam li antiqui? Li munde forsan ne es ancor tam senil, quam li profetes de fatiga vole far nos creder.

Anecdotes

On questionat li filosof Aristippos de Kyrene, per quo li filosofos distiсe se del altri homes. Il respondet: „Si omni leyes vell esser abrogat, solmen li filosofos vell viver quam antey.“

Alqui objetet que on frequent incontra li filosofos avan li portas del riches. Aristippos replicat: „Sam quam li medicos avan li portas del malades. Esque pro to li malades es plu reputat quam li medicos?“

Moné,“ il declarat, „yo prende del riches ne proque yo besona it, ma porque illi mey saver in quel maniere illi posse investir it.“


III. Комментарии

Чрезвычайно распространенными и одновременно выразительными являются международные слова со следующими 5-ю суффиксами:

-ion, -or, -ori, -iv, -ura

Следует отметить что слова с этими суффиксами в Окцидентале являются производными от глаголов. Они прибавляются к основе глаголов совершенного вида. Как определить эту основу объясняет следующее правило

Правило де Валя

Отбрасывается конечное r или er, от неопределенной формы глагола.

Если последним звуком является:

  1. Гласный или с, то добавляют t:
  2. d, g или r, их изменяют на s:
  3. любой другой согласный, остается без изменения:

Замечание: Следующие 6 глаголов имеют исключение основы совершенного вида как и во всех больших европейских языках:

Значение суффиксов

-ion
Образует имена существительные дейтвия и состояния, а также в переносном значении результат и место действия:
-or
существительные со значением деятеля:
-ori
образует прилагательные от существительных означающих дествие (с окончанием-ion) или деятеля (с окончанием -or) сотвнтствует русским -онный ; -аторский:
-iv
образует прилагательные означающие активную способность лица или предмета, соответствует русскому -ивный:
-ura
существитерьные означающие конкретное (или единичное) действие или результат:

Замечание 1. Основа совершенного вида сама может использоваться для обозначения результата или отдельного действия:

А также как результативное прилагательное:

Замечание 2. Основа совершенного рода может быть не только образованной от глагола, но и взята от других интернациональных слов входящих в естественные языки.

retro

Hosted by uCoz