retro

NINESIM LECION

Un parol – un novell

Si yo prende un parol ex un lingue, it va racontar me alcun cultur-historic facte. Lass nos, por exemple, prender li german parol, infanterie. Su form indica, que it es un parol pruntat ex li francesi lingue. Ergo li franceses deve har havet un cert influentie concernent li developation e organisation del german armées, altrimen on vell har conservat li genuin old german parol „Fußvolk,“ usat ancor in li decisixesim secul. Ma li parol explica ancor plu. It di, que originalmen it deve har esset usat por un cert sort del infanteríe, ad saver, por li guardie del Infante de Hispania. Li „Infante“ de Hispania es identic con li international e pro to anc occidental parol „infante,“ originant del latin „infans,“ quel es composit del prefix „in“ (ne) e „fans“ (parlant), to es, un hom, quel ancor ne posse parlar. Talmen yo veni in mi exploration a plu e plu lontan témpores e popules, e yo fini che li unesim conosset form e sense del parol, che li etymon. Li historie de un parol es un micri novelle, un excerpte ex un immensimen grand libre: li Historie del Homanité.

Li grand idées

To quo es necessi por elevar li spíritu, ne es to, que un hom save omnicos, quo ha esset pensat e scrit in relation al spiritual natura, ne es to, que un hom deveni un encyclopedie, ma to, que li grand idées, in quel omni decovritiones termina, queles summa omni scienties, queles li filosof extrae de infinit detal'es, es comprendet e sentit. It ne es li quantitá, ma li qualitá de saventie, quel determina li dignitá del ánima. Un mann de immens erudition posse pro su manca de larg e extensiv idées, esser mult plu inferior in intellectu quam un laborero, qui, con micri saventies, támen ha trovat grand veritás. Un grand ánima es format per poc grand idées, ne per infinitá de incoherent detal’es. Yo ha conosset tre doct homes, qui apparet a me tre povri in intellectu, proque illi havet null grand pensas. Quo vale to, que un mann ha studiat quantcunc detal’at li histories de Grecia e Roma, si per li historic documentes li grand idées de libertá e bellitá e bracitá e spiritual energie ne ha flammat quam vivent foyes in su ánima?

(Channing.)

Anecdotes

Du yun juristes, Miller e Brun visitat sovente li sam yun dama. Un vésper Miller esset sol con illa. Il dit in tendri ton:

„Esque Vu pensa, María, que Vu posse subitmen abandonar patre e matre, sestra e fratre, ti plesent, comfortabil dom, e emigrar in li savagi West con un yun jurist, qui posse viver solmen per su profession, e serchar ta un nov hem, in quel ambi posse esser felici?“

Inclinante su bell cap sur li epoles de Miller, illa chuchotat tendrimen:

„Yes, yo pensa que yo posse, Arnold.“

„Bon,“ dit Miller, „it es Brun, qui intente emigrar e desira un sponsa, yo va mentionar to a il.“ – – –

A un yun mann, qui sidet silent in un companie, Teophrástos, li famos grec filosof, dit: „Si Vu es folli, Vu acte sagimen; si Vu es sagi, Vu acte follimen.“ – – –

Aforismes

Mem li deos combatte li stupiditá in van.

Li paroles es solmen vent – li erudition consiste solmen ex paroles – ergo li erudition es solmen vent.

(Swift.)

Li gazettes es li secund-indicatores del historie. Ma illi es sovente de plu ínnobil metall quam li altri indicatores, e ea anc rarmen correct.

(Schopenhauer.)

Quande Pythagoras hat decovrit su conosset teorema, il aportat un hecatombe al deos. Desde to li boves treme, tam sovente quam un nov veritá es decovrit.

(Börne.)

Li majorité del homes lassa voluntarimen presser se in li carne li spine de un fals teorie, ma illi defende se per omni forties, si on vole denove extraer it.

(Pauly.)


IX. Комментарии

Adverbies

Наречия образуются от прилагательных добавлением окончания -men :

Там, где смысл ясен наречие может быть в форме прилагательного, как правило в конце предложения после сказуемого:

Также наречие часто употебляется с описанием in maniere:

Наречия другого вида образовываются окончанием -li, или используют предложные выражения:

partli = частично, consecuentli = следовательно, noctli = in (li) nocte = ночью, in fine = наконец, in general = в общем, in occasion = при случае, per occasion = случайно.

Pronominale Adverbien (местоимённые наречия):

u? где?
ci здесь supra наверху
ta там infra внизу
necú нигде extra вне
alcú где-нибудь intra внутри
partú везде, (по)всюду detra сзади
a(d) u? куда?
a(d) ci сюда up = ad supra вверх
a(d) ta туда a bass = ad infra вниз
adavan вперёд ex = ad extra из, наружу
retro назад, обратно in = ad intra в, вонутрь
de u? откуда?
de ci отсюда de supra сверху
de ta оттуда de infra снизу
qualmen? как? каким способом?
talmen таким образом, так presc почти
tam так (со следующим прилагательным или наречием) nequam ни в коем случае
alquam как-нибудь poc a poc понемногу
apen едва ли solmen только
ne tutmen не совсем ya ведь
tutmen ne вовсе не yes! да!
forsan возможно sí! всеже да!
junt вместе no! нет!
quande? когда?
tande тогда poy после, потом
unquande когда-то, однажды in ante заранее
nequande никогда depoy с тех пор (как)
alquande когда-нибудь ancor ещё
ínterim между тем adplu, ulterior в дальнейшем
nu сейчас hodie сегодня
strax тотчас, немедленно ho-annu в этом году
bentost скоро ho-témpore в настоящее время
sovente часто deman завтра
ja уже posdeman послезавтра
jamá когда-либо yer вчера
sempre всегда anteyer позавчера
antey ранее
quant? сколько ?
tant столько circa около, приблизительно
nequant нисколько mult много
alquant несколько un poc мало
tre очень sufficent достаточно
tro слишком vez раз, крат

С окончанием-cunc со значением -всегда можно получить: úcunc = где всегда; quamcunc = как всегда; quandecunc = когда всегда, и т.д..

Примеры применения определенных и относительных наречий и союзов:

Qualmen Vu fa it? Talmen. Как Вы это делаете? Так.
Quam bell es li flore! Как красив (этот) цветок!
Tam bell quam un flore. Так красив как (любой) цветок.
Plu bell quam un flore. Более красив чем (любой) цветок.
Quam un rey. Quam rey. Как (любой) король. Как король.
Quam Vu save, it es talmen. Как Вы знаете, это так.
Quant homes esset ta? Tant quant yer. Как много людей было там? Так много как вчера.

Conjunctiones

Употребление союзов:

1. Сочинительнве союзы:
e и ma но
e … e и . . . и . . . nam так как
o или támen однако
o … o или . . . или . . . ergo, do следовательно, все же, итак
ni ни plu … plu чем . . . тем . . .
ni … ni ни . . . ни . . . nu! теперь!
sive … sive либо . . . либо . . . nu … nu скоро ... скоро ...
2. Подчинительные союзы:
que что quasi Как если бы, как будто
si если benque Хотя, несмотря на то что
quam как etsi как будто, хотя (и), несмотря
esque, ca ли, разве

Из quam и que получается много сложносочиненных союзов. Например:

sam quam словно proque = pro que так как
anteque = ante que прежде чем, пока не porque = por que чтобы
posque = pos que после того, как perque = per que потому что, так как

retro

Hosted by uCoz