Quo es Interlingue?

 

Interlingue es un Lingue International, quel es iniciat del baltogermano Edgar von Wahl. Il presentat su projecte in 1922 in un litt rev·e, quel il intitulat лKosmoglott╗ e self editet in Reval, hodie Tallin (Estonia).

лKosmoglott╗ durant sett annus esset apert por omni critica del nov lingue e ofertat un forum anc por altri projectes. Ma in 1929 on constatat, que li nov lingue esset tant exprovat in li usa practical e tant afirmat, que on redactet li rev·e solmen in ti lingue e per to dat it un propri forum. Li nєmine del rev·e esset adaptat al ortograpie international; nu it esset nominat лCosmoglotta╗.

Wahl nominat su lingue лOccidental╗, proque li international vocabularium presc solmen provenit ex li grand lingues occidental. Por su projecte de un international lingue il provat utilisar ti ja existent international vocabularium tam plenmen quam possibil, ma sin in li altri lсtere transprender li эnregularitсs del lingues national.

Ti ci punctu esset li nov in li lingue de Wahl: It completmen assimila li international vocabularium, tal que solmen poc elementes deve ancor esser novmen aprendet e que un comprension es possibil presc a prim vise. Ma in sam tщmpor it structura ti international vocabularium secun un sistema tam clar e facil, que anc persones, queles tсmen deve ancor nov aprender ti vocabularium, ne besona aprender con it anc omni эnregularitсs del lingues national.

On posse regardar li lingue de Wahl quam successosi via medial, quam mediation inter li heredat international vocabularium, quel representa li cultural heredage europan, e un simplic e regulari lingual structura, quel dс a omnes, ne nur a europanes, li possibilitс posser utilisar li lingue ja pos curt tщmpor.

Pos li Duesim Guerre Mundal li nєmine del lingue, лOccidental╗, devenit un obstacul por su usada in li landes comunistic. On suposit contra-revolutionari tendenties pos su utilisation. Ma it es self-comprensibil, que un lingue self es liber de ideologie. Chascun posse utilisar e mis-utilisar it por chascun ideologie. Por preventer li prejudicies in li ost-europan landes, on tande decidet nominar li lingue лInterlingue╗.

Un duesim motivation por li election del nov nєmine esset li facte, que li International Auxiliary Language Association (IALA) self conceptet un nov Lingue International, li nєmine de quel esset лInterlingua╗. Por evitar nov dissectiones a diversi fractiones in li Movement Mundlingual, on provat aproximar a unaltru li du lingue-projectes, queles ya esset tre simil.

Ma in facte un fusion del du lingue ne evenit. Li basic diferentie inter ambi es li facte, que IALA-Interlingua, altri quam Interlingue-Occidental, in su essentie es conceptionat quam summa del elementes comun inter li lingues sud-romanic (Portuguesi, Hispan, Italian), ma ne oferta un metode a un plu profund structurisation, quel vell far possibil a homes, queles parla null de ti lingues, rapid e bon aprender it.

IALA-Interlingua es dunc un interessant modelle del coses comun эnter li sud-romanic lingues. Interlingue-Occidental in contrari es un lingue лpan-europan╗. Ma proque hodie li лeuropan cultura╗ (almen sur li campe del lingue) essentialmen representa li лinternational cultura╗ (sin despreciar per to altri culturas!), Interlingue-Occidental es li лinternational lingue╗.

retro al pсgine initial

Hem | Interlingue? | IU? | Ligamentes

Hosted by uCoz